Ocena liceum

Ocena Liceum jest przeprowadzana na podstawie badań zespołu wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty działającego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Aktualne badania w V Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie zostały zrealizowane w dniach 30.03.2011 - 30.04.2011. 

W wyniku badań Liceum zostało wyróżnione najwyższym poziomem A w kategoriach:

  • Szkoła ma koncepcję pracy,
  • Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

Rezultat całościowych badań Liceum prezentują wnioski wizytatorów:

  1. Szkołę wyróżnia koncepcja pracy ukierunkowana na twórczy rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i postawy sprzyjające odniesieniu sukcesu edukacyjnego, także na dalszych etapach kształcenia.
  2. Oferta edukacyjna Szkoły realizuje podstawę programową i rozszerza ją poprzez nowatorskie działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów i osiąganiu przez nich sukcesów na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.
  3. Nauczyciele stosują zróżnicowane i zindywidualizowane metody i formy pracy sprzyjające uczniu się, nabywaniu kompetencji istotnych w dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy.
  4. Dobrze wyposażona baza dydaktyczna Szkoły oraz korzystanie w procesie kształcenia z zasobów środowiska lokalnego sprzyja efektywności procesów edukacyjnych.
  5. Podejmowane przez kadrę pedagogiczną działania kształtują u uczniów postawy aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.
  6. Szkoła zapewnia uczniom możliwości rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji.
  7. Nauczyciele twórczo współpracują w planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych; wspólne analizy i decyzje sprzyjają doskonaleniu procesów edukacyjnych.