Akademia filmowa

Obrazy filmowe, graficzne są obecnie najczęściej wykorzystywanymi środkami w komunikacji społecznej. Przyczynowość tego zjawiska lokuje się w możliwościach technicznych – w bezprecedensowym, przekraczającym ludzką wyobraźnię, postępie w elektronice. Skutek stanowi masowy – praktycznie nieograniczony w czasie i przestrzeni – przekaz informacji. Informacji dedykowanych potrzebami wymiany naukowej, kulturowej, stricte informacyjnej.


W rzeczywistości szkolnej skupiamy się na obrazach filmowych. Trzeba zauważyć, że w obrazach zwykle tworzonych bez udziału odbiorcy, w intencjach i umysłach twórców, uproszczonych, często zdeformowanych, źródłowo wyprowadzanych z różnych przesłanek, nie zawsze wartościowych. Ale i obrazach ambitnych, sięgających do dorobku i tradycji narodu, odwołujących się do ducha patriotyzmu, stymulujących rozwój i postęp w dobrym tego słowa znaczeniu.


I w tym trzeba się odnaleźć. Stąd inicjatywa utworzenia Akademii Filmowej, w celu uporządkowania pojęć, umocowania i podbudowy zajęć dydaktycznych  – z wykorzystaniem najnowszych środków komunikacji – ze wszystkich przedmiotów, szczególnie z języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o kulturze.... A co najważniejsze, przygotowania uczniów do krytycznego odczytywania przekazywanych treści. Umiejętnej selekcji obrazów filmowych w przybliżaniu i ubogacaniu przyswajanych treści literaturowych czy werbalnych przekazywanych w czasie zajęć lekcyjnych.  Nie bez znaczenia pozostaje wyzwalanie w świadomości uczniów własnych wizji parareżyserskich, inscenizacyjnych, pobudzających zdolności twórcze.


Nasza Akademia Filmowa stanowi zatem program ukierunkowany na uczenie młodego odbiorcy uczestnictwa w kulturze. Kulturze, którą cechuje różnorodność form przekazu. Celem naszym jest podnoszenie wartości słowa drukowanego, dyskusji, aby będąc źródłowymi stawały się konkurencyjnymi, a może poprawniej pierwotnymi wobec obrazu. Łatwiej wówczas zwrócić uwagę na związki między literaturą a filmem czy sztukami pięknymi, a także różnymi przejawami dialogu z obyczajowością. By cel ten osiągnąć została skonstruowana koncepcja strukturalna Akademii, w której wyselekcjonowane zostały: Tematyka i Program warsztatów oraz Projekcje filmowe ustalane oddzielnie w każdym z semestrów.

Tematyka podejmowana w czasie warsztatów:


• poznanie historii kina oraz gatunków filmowych,
• film jako narzędzie kreacji rzeczywistości,
• podstawowe środki wyrazu języka filmowego,
• przygotowanie do odbioru dzieła filmowego (kompozycja plastyczna obrazu, muzyka),
• przygotowanie do samodzielnej analizy w trakcie odbioru dzieła filmowego (rozpoznawanie środków użytych do wywoływania określonych uczuć).

Program warsztatów opiera się na trzech cyklach tematycznych:


• Historia kina polskiego,
• Estetyka filmu,
• Filmowe arcydzieła.