Kadra profesorska

Koncepcję dydaktyczną V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni krakowskich uczelni oraz wybitni reprezentanci dyscyplin naukowych objętych programami nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Uczniowie są postrzegani jako przyszli absolwenci, którzy z sukcesem mają osiągać zamierzone, osobiste cele.

Nadrzędnym celem aktywności Liceum jest dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy uczniów. Z powagą traktujemy przy tym naszą misję w utrwalaniu postaw kultury osobistej. Kadra profesorska, niezależnie od poziomu wiedzy kandydatów podejmujących naukę z niezwykłą starannością przybliża nowe treści programowe w sposób dostosowany do zindywidualizowanej percepcji uczniów.


Reprezentanci kadry profesorskiej z uczniami

Matura, dowolnie wybrany kierunek studiów bądź inna forma dalszego kształcenia stają się u nas etapami zwykłej ścieżki rozwojowej. W zindywidualizowany sposób motywujemy do podnoszenia aspiracji osobistych i woli systematycznego uczenia. Należy zauważyć, że kadra profesorska stanowi wzajemnie uzupełniający się i ukierunkowany na dobro uczniów zespół identyfikujący się ze szkołą.

Priorytety kadry profesorskiej uznawane i pielęgnowane w naszym liceum można sformułować w kategoriach zasad: 

  • razem z uczniami tworzymy zespoły klasowe, w których dbamy o zachowanie wzajemnego szacunku opartego na walorach kultury osobistej,
  • wyzwalamy w uczniach zachowania asertywne w klimacie wrażliwości na wzajemne relacje,
  • umacniamy uczniów w rozwoju indywidualnych uzdolnień,
  • tworzymy klimat działań systematycznych,
  • stosujemy otwarty styl komunikacji, w której uczeń jest partnerem w dyskusji - uczymy przy tym otwartości na wypowiadane racje, przyjmowanie i analizę argumentów przeciwnych,
  • zachęcamy do zadawania pytań, tworzymy konwersatoryjny tryb zgłębiania wiedzy ukierunkowany na rozumienie nowych treści programowych,
  • wykorzystujemy pracę w grupach pod kątem zespołowego rozstrzygania problemów oraz wyrównywania postaw asertywnych,
  • z dbałością reagujemy na wrażliwość indywidualną każdego z uczniów.