Sesje naukowe

Wizytówkę naszego liceum stanowią Sesje Naukowe Uczniów, które regularnie odbywają się przed zamknięciem każdego z semestrów. W trybie konferencyjnym uczniowie prezentują w czasie Sesji prace wykonane pod kierunkiem wybranych przez siebie profesorów. 

Tematy prac są formułowane przez profesorów przy współudziale uczniów pod kątem zainteresowań i uzdolnień uczniów. Jedynym, niepodważalnym kryterium tematyki jest poszerzanie, wykraczanie poza treści programowe objęte obowiązkowym programem licealnym. 

Uczeń może zdecydować o wyborze języka referatu poza językiem polskim z puli języków obcych prowadzonych w naszym liceum. W przypadku wyboru języka obcego opiekun przedmiotowy jest uzupełniany przez nauczyciela języka obcego, który sprawuje nadzór nad poprawnością językową wystąpienia ucznia. 

Tradycja Sesji Naukowej sięga 1992 roku i ma obecnie imponujący dorobek. Oprócz wypełniania misji szkoły w edukacji kulturalnej uczniów przywiązujemy poprzez Sesje Naukowe szczególną wagę do: 

  1. mobilizowania uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień, kreowania i podążania indywidualnymi ścieżkami rozwoju, 
  2. nabywania umiejętności do publicznych wystąpień
  3. posługiwania się środkami multimedialnymi
  4. zastosowania modelowej sekwencji referatu opracowanego zgodnie z przyjętymi standardami w prestiżowych środowiskach naukowych prezentacji - dostępnego na stronie internetowej liceum
  5. umocnienia poczucia własnej wartości z wiodącymi jej atrybutami - potrafię (opracować własny temat, dokonać analiz, współpracować w opracowaniu z profesorem, opiekunem) oraz zasługuję (na podzielenie się własnymi osiągnięciami na forum szkolnym z udziałem zaproszonych gości, na dobrą ocenę wystąpienia, uznanie). 

Sesje Naukowe chronologicznie znacznie wyprzedziły obowiązującą obecnie formę maturalnego egzaminu ustnego z języka polskiego - jak gdyby ustawodawca podążał za wskazaniami naszej koncepcji kształcenia, niestety w bardzo okrojonej formie. 

Uczniowie nasi, w przypadku takich zainteresowań, mogą do wystąpienia sesyjnego wybrać temat z języka polskiego już po pierwszym semestrze nauki w liceum, natomiast obligatoryjnie w pierwszym semestrze klasy maturalnej. Wszyscy są znakomicie przygotowani do prezentacji podejmowanego tematu po wypełnieniu jedynie merytorycznie poprawną treścią kanonu uniwersalnego, bez braków i niedomówień. 

Stąd, pierwsze praktyczne zastosowanie umiejętności kształconych w czasie Sesji Naukowych skutkuje znakomitymi wynikami ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego. Oczywiście, jak we wszystkich aspektach aktywności osoby ludzkiej niezbędna jest jedynie dobra wola ucznia i dbałość o własne korzyści

Inne praktyczne skutki aktywnego udziału w Sesjach Naukowych absolwenci liceum będą doświadczać w przyszłym życiu studenckim i zawodowym, czego dowodzą kontakty z naszymi wychowankami.