Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna jest pojęciem niezwykle często mylnie rozumianym bądź określanym, a przecież stanowi istotę kształcenia licealnego.

Wyjaśnijmy, edukacja ta prowadzona jest w trzech, wzajemnie uzupełniających się obszarach.

 1. Pierwszy, podstawowy obszar związany jest z ubogacaniem wiedzy, poprzez zajęcia dydaktyczne (lekcje) z treści objętych programem kształcenia licealnego. Edukacja kulturalna jest tutaj realizowana w różnych dyscyplinach nauki, inaczej w przedmiotach wskazanych w planach lekcji. W niektórych z przedmiotów obok przekazywanych treści programowych podejmowane są z uczniami rozważania ukierunkowane na różne systemy wartości.

  Zwracamy tutaj uwagę na konieczność zachowania wyjątkowej rzetelności i systematyczności w przyswajaniu wiedzy, ponieważ luki i zaniedbania w zwielokrotnionej formie dadzą o sobie znać w czasie późniejszym.

  Uświadamiamy naszych uczniów, że edukacja kulturalna w tym obszarze odbywa się w sposób ciągły, również w okresie poza szkolnym, bez udziału nauczycieli. Tradycyjnie edukację tę określa się wówczas mianem kształcenia ustawicznego. 

 2. Drugi z obszarów kształcenia ukierunkowany jest na umiejętności, w tym interpretacji, rozumienia, refleksji, przeżywania nabytej wiedzy; krótko - zastosowań.

  Umiejętności kształtowane na poziomie licealnym rzutują na przyszłe losy absolwentów. W najbliższej perspektywie czasu, dobrze posadowione w wiedzy, umiejętności odegrają istotną rolę w wyborze kierunku studiów bądź dziedziny dalszej aktywności, w tym profesjonalnej. Nabyte i rozwijane umiejętności - zawsze oparte na rzetelnej wiedzy - otwierają bowiem szerszy ogląd świata, nieodpartą potrzebę poznawczą, głębsze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości, wielopłaszczyznowe postrzeganie zjawisk, które pozornie nie pozostają w związku.  

  Nie wolno jednak zapominać, że kształcenie licealne jest ogólnokształcącym i tylko niektóre dziedziny wiedzy będą rozwijane w toku studiów bądź podjętej aktywności. Stąd niezmiernie ważne jest kształtowanie umiejętności we wszystkich dyscyplinach objętych planem licealnym, tak by absolwenci mogli czerpać z nich wiedzę praktyczną bądź świadomie podejmować decyzje potrzeby jej uzupełnień.
   
 3. Trzeci z obszarów koncentruje się na rozwijaniu wrażliwości i zainteresowań. Temu celowi służy wywiązanie kontaktu uczniów ze sztukami pięknymi: malarstwem, rzeźbą, filmem, teatrem, muzyką, literaturą.

Trzeba zauważyć, że dwa pierwsze obszary edukacji kulturalnej mieszczą się w podstawowym kanonie standardów licealnych. A osiągany w nich stan wiedzy i umiejętności uczniów - absolwentów, w dużej mierze zależy od poziomu szkoły. W naszym przypadku obydwa obszary kształcenia kulturalnego stanowią priorytet nauczania.

Trzeci obszar kształcenia kulturalnego (wrażliwość i zainteresowania) jest naszym programem autorskim, którego oryginalność wyprowadzamy z naszych zainteresowań i przekonania, że jesteśmy powołani do  kreowania przyszłej inteligencji polskiej, szczególnie tu, w królewskim mieście Krakowie z jego historią, tradycją i zabytkową tkanką architektoniczną.  

Uczniowie:

 • regularnie uczestniczą we wszystkich znaczących wydarzeniach kulturalnych Krakowa. Naturalną sekwencję lekcji historii, czy też literatury polskiej stanowi udział w prezentacjach filmowych, przedstawieniach teatralnych, wystawach i ekspozycjach muzealnych; 
 • pod kierunkiem profesorów liceum, czasem przy współudziale wyspecjalizowanych przewodników zapoznają się z dorobkiem kulturowym Krakowa i poznają miejsca kultu narodowego. W okresie licealnym stają się pełnoprawnymi znawcami dorobku kulturowego naszego, królewskiego miasta; 
 • biorą udział w wernisażach i wystawach, szczególnie w Pałacu Sztuki, Dworku Matejki, Willi Estreichera.

Instytucjonalnie nasze Liceum współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP) z siedzibą w Pałacu Sztuki. Uczniowie łącznie z zespołem profesorskim liceum są beneficjentami bezpłatnych wstępów na wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane w Pałacu Sztuki.

Liceum z TPSP było organizatorem małopolskiego konkursu: Wkład kultury polskiej do kultury jednoczącej się Europy, którego finał z wystawą pokonkursową przy współudziale znakomitych reprezentantów nauki w jury konkursowym pod patronatem Rektorów Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Krakowskiej odbył się w Pałacu Sztuki.