Zajęcia warsztatowe

W trosce o indywidualny rozwój osobowości uczniowie naszego liceum są postrzegani w kategoriach indywidualnych, z łatwym, niemal partnerskim dostępem do profesorów. Stan ten jest możliwy ponieważ w liceum zajęcia są prowadzone w małych, kilkunastoosobowych grupach klasowych, w bliskim kontakcie uczniów i profesorów, w pomieszczeniach pałacowych, w warunkach odpowiadających najwyższym standardom szkół europejskich. 

Uwaga profesorów skupiona jest na indywidualnym postrzeganiu każdego z uczniów. W kontaktach osobistych z uczniami profesorowie analizują i odnotowywaną:

  • indywidualne zainteresowania uczniów prowadzonym przedmiotem,
  • szczególne uzdolnienia,
  • poziom indywidualnej wiedzy uczniów z przedmiotu w początkowym stadium kontaktu oraz
  • wolę każdego z uczniów do zgłębiania wiedzy w przedmiocie i rozwijania własnych uzdolnień.

Dyrektor liceum, na podstawie dostarczonych przez wychowawców danych, organizuje dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia warsztatowe, których celem jest w sposób przyjazny zwiększanie potencjału wiedzy pod kątem:

  1. uzupełniania treści programowych z przedmiotu w zakresie podstawowym, koniecznym do bieżącego funkcjonowania w zespole klasowym bądź
  2. rozwijania stwierdzonych uzdolnień w zakresie treści znacznie przekraczających wymagania programowe liceum, w niektórych przypadkach na poziomie uniwersyteckim.

W ramach warsztatów tutaj prowadzonych uczniowie poznają techniki rozwiązywania testów egzaminacyjnych, w tym maturalnych, przygotowują się do olimpiad ogólnokrajowych, konkursów tematycznych i regionalnych, nabierają umiejętności udziału w dyskusjach panelowych, opracowują ambitne referaty do wystąpień w czasie Sesji Naukowych.