Przesłanie Dyrektora

 

Dyrektor

mgr Lidia Maria Białkiewicz

Przesłanie kieruję do naszych obecnych i przyszłych uczniów, jeszcze kandydatów oraz profesorów. Wspólnie – profesorowie, uczniowie i administracja szkoły – tworzymy mikro środowisko, w którym określamy: kulturę naszej instytucji oraz standardy ukierunkowane na sukces absolwentów i satysfakcję z osiągnięć uczniów i profesorów.

Ideę nowoczesnej szkoły, wyprowadzamy ze standardów wypracowanych latami w rozpoznawanych, dobrych college’ach europejskich oraz prywatnych high schools amerykańskich. Dzięki temu, wyprzedzamy krajowe działania reformatorskie, nie tracąc nic z tego, co stanowi niewątpliwy dorobek i wartość szkolnictwa polskiego. Nasze inicjatywy wprowadzamy do obszaru autonomii szkoły.

Bezdyskusyjnym w naszym modelowym działaniu jest priorytet kształcenia uczniów na możliwie najwyższym poziomie. Priorytet ten realizowany jest we wszystkich formach naszej aktywności edukacyjnej.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że społeczeństwo polskie należy do wyjątkowo inteligentnych. Polacy sprawdzają się w jasno określonych warunkach, należą do ambitnych, rzetelnych, aktywnych i przedsiębiorczych osób, wyrastających ponad przeciętność europejską. Sprawdzają się w wiodących, prorozwojowych dziedzinach nauki, techniki – krótko, wszystkich tych, które torują drogi współczesnego rozwoju cywilizacyjnego.

Te same cechy wyróżniają polskich uczniów, studentów. Cechy, które nie zawsze są postrzegane, a co gorsze doceniane i promowane.

Ważna jest jednak świadomość, że inteligencja bez wysiłku osobistego, niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy do sukcesu nie prowadzi. Sukces jednak bez zbędnych przeszkód osiągany jest szybciej w sprzyjających warunkach, stąd model naszego kształcenia wyposażamy w zasady:

  • budowania wzajemnego szacunku, życzliwości i zaufania, uczniów i profesorów, 

  • akceptacji i rozumienia zróżnicowań osobowościowych uczniów,

  • dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów,

  • indywidualnego postrzegania uczniów w szkole, klasie,

  • dbałości profesorów o kulturę osobistą uczniów oraz

  • odpowiedzialności profesorów za progres osobowościowo-edukacyjny uczniów,

które obiektywnie tworzą klimat promujący najzdolniejszych, ale jednocześnie motywujący do zwiększonej pracy tych, którzy tej motywacji potrzebują.

Przestrzegane w naszym Liceum zasady  zostały wypunktowane, bo nic co stanowi ich istotę nie może umknąć uwadze, a w wypunktowanej formule łatwiej o identyfikację własnych postaw wymagających rekonfiguracji bądź doprecyzowania oczekiwań.   

We wszystkich działaniach, jesteśmy otwarci na partnerski dostęp uczniów do profesorów. Na kreowanie postaw asertywnych, w których uczniowie wyrażają własne opinie bądź formułują często trudne, ale własne pytania. Dowodzimy, że we wszystkich okolicznościach mogą zawsze liczyć na naszą pomoc i zachętę.

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, szczególnie w zakładce dydaktyka, a w przypadku kandydatów, przed podjęciem decyzji ubiegania się o przyjęcie do V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego – po zgłoszeniu online lub telefonicznym – do odwiedzenia nas celem przedyskutowania osobistych planów i potrzeb.